Skip to main content

คอร์สออนไลน์การเรียนรู้ในโลกดิจิตอล

คอร์สออนไลน์การเรียนรู้ในโลกดิจิตอล

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด (KLabs)
นำโดยนายเรืองโรจน์ พูนผลบริษัท ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป เพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา พัฒนาคอร์สเรียน จัดหาผู้สอน และพัฒนาบทเรียนจนสมบูรณ์ เพื่อให้นักศึกษาของเราได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นการส่งเสริม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสององค์กร

Image


สจล. และ KLabs ได้ร่วมผลิต 5 วิชา KMITL Masterclass กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านแพลตฟอร์มการเงินการลงทุนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาตนเอง

หลักสูตรออนไลน์ที่ สจล. ทำเหมาะกับผู้เรียนแทบทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิตอลเหมาะทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน

สำหรับคนที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ Klix.KMITL.ac.th

#KMITLxKLabs #กสิกรแล็บส์ #KMITL2022 #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #KLIX #KMITLMasterClass

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page