Skip to main content

School of Agricultural Technology

Animal Science, Livestock Production and Business

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ ?

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิต การบริหารจัดการ ระบบธุรกิจและจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อการผลิตสัตว์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการศึกษาวิจัยสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางอย่างยั่งยืน

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ ที่ สจล. ?

ในการขับเคลื่อนการเกษตรโดยเฉพาะด้านการผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์) เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นั้น รวมทั้งการผลิตและจัดการสัตว์เลี้ยง (Companion animal) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ สภาพสังคมที่เป็นครอบครัวเดี่ยว ทำให้มีความนิยมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนยามเหงามากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสร้างบุคลากรทางสัตวศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสัตว์อย่างครบวงจร ผสานความเชื่อมโยงกับเงื่อนไขทางการค้า และมีแนวคิดในการพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิต การบริหารจัดการ ระบบธุรกิจและจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อการผลิตสัตว์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการศึกษาวิจัยสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางอย่างยั่งยืน”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

15,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

10.7241628, 99.3752446

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science

School of Agricultural Technology

Animal Science, Livestock Production and Business

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6