Skip to main content

School of Industrial Education and Technology

Agricultural Education (4 years)

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) ?

ครุศาสตร์เกษตรเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทางการสอนและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆกับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานทางด้านการเกษตร

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) ที่ สจล. ?

ภาคครุศาสตร์เกษตรมีความพ้อมทั้งทางด้านศักยภาพของอาจารย์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเกษตร

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ครู หรืออาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา
นักวิชาการด้านการศึกษาเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ผู้ประกอบการส่วนตัว
เงินเดือนประมาณ 18,000-30,000”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

Bachelor of Science in Technical Education

School of Industrial Education and Technology

Agricultural Education (4 years)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6