Skip to main content

Faculty of Engineering

Smart agricultural engineering

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ?

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ เป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกร นักนวัตกร นักประดิษฐ์ ตลอดจนเจ้าของกิจการที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะจะเป็นผู้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกล เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Sciences and Artificial Intelligence) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านี้เพื่อคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมสำหรับระบบอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งแต่แปลงเพาะปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค อาทิเช่น โรงเรือนเพื่อการผลิตพืช (Greenhouse) หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ระบบเกษตรแม่นยำ (Precision agriculture) อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร การควบคุมคุณภาพผลิตผล ตลอดจนการจัดการเกษตรเชิงพาณิชย์

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ที่ สจล. ?

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ สจล. “ถือเป็นที่เดียวในประเทศไทย” เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมเกษตรในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทันสมัย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบเกษตรแม่นยำ อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร เมคคาทรอนิกส์เกษตร นอกจากนั้นทางหลักสูตรให้ความสำคัญต่อการผลิตวิศวกรที่มีความสามารถและทักษะในการคิดค้น พัฒนา ต่อยอด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร โดยในทุกชั้นปีนักศึกษาจะต้องคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และโครงงานทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
วิศวกรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรในทุกองค์กร
วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และโรงงานประเภทอื่น ๆ
วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบระบบจัดการด้านการเกษตร
วิศวกรฝ่ายขาย เครื่องมือ เครื่องจักรด้านการเกษตร
นักพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานอิสระ
นักการขาย เจ้าของธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่น ๆ”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

Faculty of Engineering

Smart agricultural engineering

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6