Skip to main content

Faculty of Engineering

Mechanical Engineering

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ?

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล วิศวกรรมเครื่องกลเป็นหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขอบข่ายกว้างขวางที่สุด
การศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดี วิศวกรเครื่องกลนั้นสามารถใช้หลักการณ์พื้นฐานได้ดีพอกับความรู้อื่น ๆ ในงานภาคสนาม เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน ระบบทำความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
วิศวกรเครื่องกลจำต้องมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางเคมี, ฟิสิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธา อีกทั้ง หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมีการสอนวิชาแคลคูลัสหลายรายวิชา อีกทั้งจะต้องมีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงเช่น สมการเชิงอนุพันธ์ (รวมถึงสมการเชิงอนุพันธ์เชิงย่อย) และ พีชคณิต อีกด้วย
ตัวอย่างงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ การออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกออกแบบ ติดตั้งระบบการทำความเย็นในอาคารขนาดใหญ่ ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ ในโรงงาน ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ อุตสาหกรรมอาหาร ควบคุมเครื่องจักรกลในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน ออกแบบ ความคุมงานระบบขนส่งมวลชน เป็นวิศวกรฝ่ายขาย รับราชการในหน่วยงานของรัฐหรือเป็นผู้ประกอบการ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ที่ สจล. ?

ประวัติความเป็นมาของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสามารถสรุปได้ดังนี้
ปี พุทธศักราช 2519 ได้เริ่มการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตร 5 ปี โดยรับร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปี พุทธศักราช 2523 มีนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจบการศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปี พุทธศักราช 2526 ได้แยกรับนักศึกษาเป็นของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลโดยตรง
ปี พุทธศักราช 2532 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปี พุทธศักราช 2544 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปี พุทธศักราช 2556 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
ปี พุทธศักราช 2558 โครงการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรีวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
ปี พุทธศักราช 2560 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ ปี 2558
ปี พุทธศักราช 2565 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นภาควิชาฯ ที่ได้ดำเนินการจัดเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทาง ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน และขั้นสูง ทำให้นักศึกษาสามารถฝึก ทดลองและปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในงานวิศวกรรม นอกเหนือจากทฤษฎีที่เรียนรู้ในห้องเรียน ทำให้สามารถผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งงานให้บริการแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ อย่างสม่ำเสมอ

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ข้าราชการ (ดูอัตราเงินเดือน กพ.)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ดูอัตราเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ)
พนักงานบริษัท (เริ่มต้นประมาณ 20,000 up)
ธุรกิจส่วนตัว (ตั้งเงินเดือนเอง)
เริ่มต้นที่ 25000 +”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

Faculty of Engineering

Mechanical Engineering

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6