Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศ ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2023-09-19
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 2023-09-19
ราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 2023-09-19
BOQ ก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 2023-09-19
ร่าง TOR ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 2023-09-19
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 2023-09-19
เผยแพร่แผน ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2023-09-19
ราคากลาง ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2023-09-19
TOR ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2023-09-19
เผยแพร่แผน ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2023-09-05
ราคากลาง ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2023-09-05
TOR ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2023-09-05
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา 13 รายการ 2023-08-31
เอกสารประกวดงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและแรงงานขนย้ายในภาพรวมทั้งสถาบัน ประจำปี งบประมาณ 2567-2568 2023-08-28
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและแรงงานขนย้ายในภาพรวมทั้งสถาบัน ประจำปี งบประมาณ 2567-2568 2023-08-24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 รายการ 2023-08-18
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2023-08-17
ราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียนและโถงหน้าลิฟต์ตึกเครื่องกล 2023-08-11
ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนและโถงหน้าลิฟต์ตึกเครื่องกล 2023-08-11
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งงานระบบทางเข้า-ออก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ 2023-08-08