Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศร่าง TOR เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-03-02
ประกาศจัดซื้อเตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-03-02
ประกาศราคากลางเตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-03-02
ประกาศจัดซื้อ ชุดเตรียมตัวอย่างและสารสกัดสารสำคัญทางชีวภาพ 2024-03-01
ประกาศร่าง TOR ชุดเตรียมตัวอย่างและสารสกัดสารสำคัญทางชีวภาพ 2024-03-01
ประกาศราคากลาง ชุดเตรียมตัวอย่างและสารสกัดสารสำคัญทางชีวภาพ 2024-03-01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องบดตัวอย่างทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด 2024-03-01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องวัดปริมาณและตรวจหาสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 2024-03-01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช จำนวน 1 เครื่อง 2024-03-01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา โออีเอส จำนวน 1 เครื่อง 2024-03-01
ประกาศร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรระดับชีวโมเลกุล จำนวน 1 ชุด 2024-02-29
ประกาศร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการบินเพื่อการเกษตร 4.0 จำนวน 1 ชุด 2024-02-29
ประกาศร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดสาธิตและทดลองการทำงานของเครื่องยนต์ชนิดแก๊สเทอร์ไบน์ จำนวน 1 ชุด 2024-02-29
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสมุนไพรฯ จำนวน 1 ชุด 2024-02-29
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการบินเพื่อการเกษตร 4.0 จำนวน 1 ชุด 2024-02-29
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดสาธิตและทดลองการทำงานของเครื่องยนต์ชนิดแก๊สเทอร์ไบน์ จำนวน 1 ชุด 2024-02-29
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบอาคารสำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2024-02-28
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ สำหรับงานอาคารขั้นสูง 2024-02-28
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 2024-02-28
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ภาพดิจิตอลคุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 2024-02-28