รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

pra

รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ

Email: prasert.tr@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8000 ext.3512

Fax: 0 2329 8103