Skip to main content

ได้รับรางวัล

บุคลากรวิศวฯ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ "โมกวิชาการ"64

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ "โมกวิชาการ"64.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

ในโอกาสได้รับรางวัล การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13