โอกาสมาแล้ว !! เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่ 2

แมลง
Start
End

          International Business Unit คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่ 2” ให้มีความรู้เทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม

          ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเวชภัณฑ์ ทั้งที่เป็นอาหารของมนุษย์และไม่ใช่อาหารของมนุษย์ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้การรับรองมาตรฐาน GMP เพื่อให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ป้องกันการปนเปื้อนของซากแมลงและสัตว์พาหะในผลิตภัณฑ์ ป้องกันเชื้อโรคลงสู่อาหาร

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน Internal Business Unit คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่ 2” เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงและสัตว์พาหะ รวมทั้งเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ โดยใช้หลักการถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ

- ระบบ Food Safety ของโรงงานอุตสาหกรรม / สถานที่ผลิตอาหาร

- หน้าที่และบทบาทของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับ ระบบ Food Safety ของโรงงานอุตสาหกรรม / สถานที่ผลิตอาหาร

- เทคนิคการวิเคราะห์และการประเมินประชากรแมลงทั่วไป ที่มีโอกาสปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรม / สถานที่ผลิตอาหาร

- เทคนิคการกำหนดเป้าหมายแมลงเป็นศูนย์ ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

- เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการตามมาตรฐาน GMP

งานอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อย่าง

รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก ผู้เชี่ยวชาญด้าน

• จุลชีววิทยาของอาหาร

• อาหารหมักพื้นบ้าน

• ปัญหาการสุขาภิบาลในอาหาร

• ตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร

• ความปลอดภัยทางด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

• สุขลักษณะส่วนบุคคล การใช้ระบบ GMPS และ ระบบ HACCPS ในโรงงานผลิตอาหารและโรงอาหาร

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน

• การควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ด้วยไอน้ำสมุนไพร

• เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยสารสกัดจากพืช เพื่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

• การแปรรูปและสร้างมูลค่า ทางการเกษตร

ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน อะโกรซายน์ จำกัด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

• การตลาด

• ระบบการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ

• การรควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ แบบผสมผสาน IPM

• ควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

• การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบ IPM สำหรับอุดสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

บุคคลธรรมดาก็สามารถเข้าร่วมการอบรมได้

** รับจำนวนจำกัด **

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

หลังจบการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร

(ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 75% ของเวลาอบรม

และมีคะแนนทดสอบมากกว่า 80%)

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

สามารถสมัครได้ที่ : https://www.butagri.com/index.php

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุริยสิทธิ์ : 062-957-1003

คุณจวรรณชนก : 087-502-4545

E-mail : butagrikmitl@gmail.com