ผู้ช่วยอธิการบดี

 • รองศาสตราจารย์ญาณีพร พัชรวรโชติ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ
 • ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมดี

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม
 • ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป หลือประเสริฐ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
 • รองศาสตราจารย์วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา