ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Tricks and Tips in Editorial Work

บรรยายพิเศษ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Tricks and Tips in Editorial Work from Personal Perspective and Experience”

รวมถึงการนำเสนอกระบวนการจัดทำวารสารสถาบัน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองบรรณาธิการ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 704 (ราชพฤกษ์) ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี

Share this page