รศ. ดร.นฤบดี ศรีสังข์

รศ. ดร.นฤบดี ศรีสังข์

รศ. ดร.นฤบดี ศรีสังข์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คนที่ 3

E-mail: naruebodee.sr@kmitl.ac.th