ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

ผศ. ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คนที่ 1

Email: @kmitl.ac.th

Tel: 0 7750 6410

Fax: 0 7750 6433