สจล.ประกาศเจตจำนง ซืื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร

สจล.ประกาศเจตจำนง

ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส

มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร

 

 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธาน

 

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 771