ผศ. ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

ผศ. ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

คณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

Email: samart.de@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8000 ext. 2525

Fax: 0 2329 8103