อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยม

่jak

อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยม

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คนที่ 2

Email: kswatcha@kmitl.ac.th

Tel: 0 7750 6410

Fax: 0 7750 6433