อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยม

่jak

อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยม

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คนที่ 2

E-mail: jakkrapong.sr@kmitl.ac.th