รศ. ดร.ไพฑูรย์ พิมดี

pai

รศ. ดร.ไพฑูรย์ พิมดี

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัสดุ

E-mail : Paitoon.pi@kmitl.ac.th

โทร.0-2329-8000