รศ. ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

rat

รศ. ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

Email: rachsak.sa@kmitl.ac.th.

Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101