รศ. ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ

ya

รศ. ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Email: yaneeporn.pa@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8142

Fax: 0 2329 8142