ผศ. ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

ผศ. ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

ผศ. ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คนที่ 1

E-mail: arthit.pe@kmitl.ac.th