ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์

rat

ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Email: rutchanee.gu@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8212 ext. 32

Fax: 0 2329 8212 ext. 1