ผศ. ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ

pit

ผศ. ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ

Email: pitcha.pr@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8000 ต่อ 2617

Fax: 0 2329 8140