ผศ. ดร.ประทีป หลือประเสริฐ

p

ผศ. ดร.ประทีป หลือประเสริฐ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

E-mail: prateep.lu@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8000

Fax: 0 2329 8103