ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

s

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

E-mail: somkiat.kh@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8334

Fax: 0 2329 8103