ศ. ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข

ศ.ดร.ภคพงศ์ ปวงสุข

ศ. ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Email:  pakkapong.po@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

Fax: 0 2329 8142