รศ. สุพจน์ ศรีนิล

su

รศ. สุพจน์ ศรีนิล

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

Email: supoj.sr@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

Fax: 0 2329 8103