ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ

ผศ.ดร.นรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

E-mail : narin.ta@kmitl.ac.th