ผศ. ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

a

ผศ. ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

Email: aranya.wa@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8136

Fax: 0 2329 8221