ผศ. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

t

ผศ. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

Email: torsangrasmee.te@kmitl.ac.th

Tel: 02-329-8000 ext.3294

Fax: 0 2329 8103