Workshop ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

สำหรับทุกท่าน หรือใครที่เป็นสายมู ต้องรายวิชา #ฮวงจุ้ย ลงทะเบียนเรียนพร้อมรับใบประกาศนียบัตร

ศึกษาความหมาย และหลักการของฮวงจุ้ย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ นำไปประยุกต์ใช้กับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

✨ พิเศษ Early Bird 999 ภายใน 31 มกราคม 2565

💰 ราคาปกติ 1,299 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2565

🕋 สนใจสมัครได้ที่ : https://klix.kmitl.ac.th/register/

ร่วม Online Workshop กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยโดยตรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี นวลแขกุล

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น.

🔖วัตถุประสงค์

1. เข้าใจถึงหลักการของฮวงจุ้ย

2. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

4. นำความรู้ฮวงจุ้ยไปประยุกต์กับงานที่อยู่อาศัยและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. เข้าใจองค์ความรู้ของฮวงจุ้ยที่ถูกต้องตามระบบของวิชาที่มีวิทยาศาสตร์รองรับ

🤩สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบคอร์ส

• ความเข้าใจศาสตร์ฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

• การผูกดวงจีน วิเคราะห์ธาตุให้คุณ-ให้โทษ

• ถาม-ตอบประเด็นที่สงสัยในบทเรียน

🖥บทเรียนทั้งหมด (14 บท)

ตอนที่ 1 แนะนำรายวิชา การเตรียมความพร้อม

ตอนที่ 2 หลักการพื้นฐาน

ตอนที่ 3 ฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน

ตอนที่ 4 ฮวงจุ้ยภายในบ้าน (ปราณ 8 ทิศ)

ตอนที่ 5 ดวงจีน 1

ตอนที่ 6 ดวงจีน 2

ตอนที่ 7 ฤกษ์ยาม

ตอนที่ 8 ดาว 9 ยุค (ดาวเหิน)

ตอนที่ 9 ฮวงจุ้ยขั้นสูง (64 ข่วย)

ตอนที่ 10 โลโก้ ป้ายร้านค้า อาชีพ

ตอนที่ 11 ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ

ตอนที่ 12 ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย 1

ตอนที่ 13 ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย 2

ตอนที่ 14 กรณีศึกษา

*การรับประกาศนียบัตร ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80 % ขึ้นไป

Share this page