สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource management / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : LB3031 ป461ก 2557
ผู้แต่ง : ปริยาภรณ์ ตั้งค