สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

บทเรียนชุมชน : คนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง / บรรณาธิการ อนุชาติ พวงสำลี, ธีรนงค์ สกุลศรี.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : HN700.55 บ128
ผู้แต่ง : อนุชาติ พวงสำลี