สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การทำนายสมบัติเชิงกายภาพเคมีของเนื้อโคขุนด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพ = Prediction of physicochemical properties of beef cattle by image analysis technique / ศิริพร แก้วสอาด
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ศ463ก 2557
ผู้แต่ง : Siriporn Kaewsa