สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ผลของเกล้าเชื้อ Pediococcus pentosaceus M13 ที่ผลิตแบคเทอริโอซินต่อการเจริญของ Salmonella Weltevreden ในระหว่างการหมักหม้ำ = Effect of bacteriocin-producing Pediococcus pentosaceus M13 on growth of Salmonella Weltevreden during Mum fermentation / ทัศนีย์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ท365ผ 2558
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ อินทร์ว