สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนโปรแกรมคำสั่งวนซ้ำเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคโพสต์-อิทโน้ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = The development of e-learning courseware on loop programming for learning with post-It notes for grade 1
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ว295ก 2558
ผู้แต่ง : วรัลลวร พิสิฐกุ