สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การศึกษาอิทธิพลของอินเดียมและบ่มด้วยความร้อนที่มีต่อชั้นสารประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.3Ag-07.7Cu-xln บนแผ่นรองทองแดง = A study on influence of indium and thermal aging on intermetallic compound formation between Sn-0.3Ag-0.7Cu-xIn le
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ก573ก 2557
ผู้แต่ง : กำธร สุขพิมาย.