สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การศึกษาอิทธิพลของธาตุ Ag, Bi, In และ Sb ต่อสมบัติทางกายภาพของโลหะบัดกรีชนิด Sn-0.6Cu-0.05Ni-Ge = An investigation on influence of Ag, Bi, In and Sb addition on physical properties of Sn-0.6Cu-0.05Ni-Ge / รชต คงชยาสุขวัฒน์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ร122ก 2557
ผู้แต่ง : รชต คงชยาสุขวัฒ