สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สมบัติการย่อยในหลอดทดลองของแป้งจากพืชชนิดต่างๆ และการดัดแปรฟลาวร์ข้าวโดยเอนไซม์ = In vitro digestion property of various plant flours and the enzymatic modification of rice flour / บุณยนุช ศุภสม
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. บ532ส 2558
ผู้แต่ง : บุณยนุช ศุภสม.