สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างการโปรแกรม และการกำกับตนเองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ = Effect of Flipped Classroom Teaching with Podcast Using Self-Reg
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ล252ผ 2558
ผู้แต่ง : ลัทธพล ด่านสกุล