สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนเรื่องระบบฐานข้อมูล วิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / อาทิตยา ชาวเชียงขวาง
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. อ621ก 2557
ผู้แต่ง : อาทิตยา ชาวเชีย