สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 = A development of web-based instruction using cooperative learning on projectile motion for grade 10 students / เยาวลักษณ์ บัวศรีใส
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ย547ก 2558
ผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ บัวศ