สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 8 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-CD-ROM, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : NA2728 จ628ส
ผู้แต่ง : จุฑามาศ จิวะสัง