สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สารคดี คันฉ่องส่องไทย ชุด สุวรรณภูมิ ผลิตโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-CD-ROM, 2nd FL. Zone B
เลขเรียก : CD 12902
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร.