สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การจัดกลุ่มภาพแบบมัลติชั่นแนลโดยใช้เทคนิด PCA-FCM = Multi-Channel images clustering using PCA-PCM technique / สมจิต นาดี
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : วพ. ส236ก 2544
ผู้แต่ง : สมจิต นาดี.