สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 5th FL. Zone B
เลขเรียก : QA276 ป198ส 2529
ผู้แต่ง : ประคอง กรรณสูต.