สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สนุกคัดคำจีน / เรียบเรียงโดย ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : PL1171 ช149ส
ผู้แต่ง : ชนิกานต์ เปี่ยม