Professor Suchatvee Suwansawat, Sc.D.

Image

Professor Suchatvee Suwansawat, Sc.D.

President

Email : suchatvee.su@kmitl.ac.th
Tel : 0 2329 8100
Fax : 0 2329 8103

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ชื่อเล่น:เอ้)

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 [1] เคยดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเคยเป็น นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการยุววิศวกรแห่งประเทศไทย คนแรก

และวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเลือก ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธาน ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 [2] เป็นศาสตราจารย์ ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ คนแรกของประเทศไทย เมื่ออายุเพียง 37 ปี

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ ประจำปี 2012 (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพื่อยกระดับระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เขาได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุดเจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก

การศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วได้โควต้าช้างเผือก ปี 2533 เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเป็นประธานวิศวะรุ่น 29 สจล.

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมก่อสร้าง) (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2537

ปริญญาโท M.Sc. (Geotechnical Engineering) ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม The University of Wisconsin-Madison USA

ปริญญาโท M.Sc. (Technology and Policy) ด้านนโยบายและเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA

ปริญญาเอก Sc.D. (Geotechnical Engineering) ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA ปี 2545

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
 • กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ประธานมูลนิธิอาคารเขียว
 • กรรมการบริหารอุโมงค์โลก [3]
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ (Globalization Economy) แห่งสถาบัน MIT Industrial Performance Center USA
 • นักเศรษฐศาสตร์โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ให้กับธนาคารโลก (The World Bank)

รางวัล

 • President Eisenhower Fellow 2013 สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำยุคใหม่
 • รางวัลเกียรติคุณเข็มทองคำ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 2557” สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • รางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” 2556 จาก สว.นท
 • รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2555 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • ได้รับคัดเลือกเป็น President Eisenhower Fellow 2012
 • วิศวกรอาเซียนดีเด่น ประจำปี 2555 จากสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน
 • รางวัลธรรมาภิบาล“สิงห์ทอง” รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555
 • ได้รับรางวัล Top 100 Engineers 2009 in Civil Engineering (International Geographical Center)