9 ข้อดี ที่ต้องเรียน การบิน สจล.

กับ พี : ภูภัฎ  ศิริพูล สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 735