ฉบับที่ 7_ประกาศคณะกก.ป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ไฟล์แนบ ประกาศคณะกก.ป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 7

เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาการขออนุมัติและมาตรการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 144